اساتید

نام و نام خانوادگی
تعداد رکورد
مرتب سازی بر اساس
پست سازمانی
گروه آموزشی
درجه علمی
مربی
041335419965
تصویر متحرک
سمیرا پودرات چی
مربی
هنرهای رایانه ای
کاظم پورالوار
استادیار
35297411
آموزش زبان انگلیسی
مرتضی تیموری
مربی
عکاسی
حمیده حرمتی
استادیار
04135297403
زبان و ادبیات فارسی
لیلا دوبختی
دانشیار
04135297538
آموزش زبان انگلیسی
صمد روحی
مربی
35297411
مهندسی فناوری اطلاعات
حسین زارعی
مربی
هنرهای رایانه ای
مربی
هنرهای رایانه ای
یونس سخاوت
دانشیار
35412134
علوم کامپیوتر
حسن صالحی
استادیار
04135419962
علوم سیاسی و فقه و اصول
مریم صلح کننده
مربی
تصویر متحرک
مربی
هنرهای رایانه ای
استادیار
04135297410
ژئوآنفورماتیک
مهدی فراموشی
استادیار
04135419969
فیزیولوژی ورزشی

تبریز - خیابان آزادی - میدان حکیم نظامی - دانشگاه هنر اسلامی تبریز

کد پستی : 5164736931   تلفن : 35297591-041   دورنگار :35419719-041

کلیه حقوق این سایت متعلق به دانشگاه هنر اسلامی تبریز می باشد.