اعضای کمک آموزشی


مسئول کارگاه های رایانه ای
حسن اختری
 
 
تلفن:  04135419963
        04135297590   
 
رایانامه : akhtari.hasan@yahoo.com
 
 
..........................................................

مســـــئول لابـراتـوارهـا و
آزمایشگاههای دانشکده
امیر پرنیان
تلفن: 04135412133

              04135297402

m.ghaheri@tabriziau.ac.ir

تبریز - خیابان آزادی - میدان حکیم نظامی - دانشگاه هنر اسلامی تبریز

کد پستی : 5164736931   تلفن : 35297591-041   دورنگار :35419719-041

کلیه حقوق این سایت متعلق به دانشگاه هنر اسلامی تبریز می باشد.