کاربرگ های دانشکده

 دریافت فرمهای مورد نیاز آموزشی - کارشناسی
 معرفی پروژه نهایی
تمپلیت گزارش پروژه نهایی

تمپلیت جدید گزارش پروژه نهایی

 دریافت فرمهای مورد نیاز آموزشی - عمومی
قالب ارائه پروژه

 دریافت فرمهای مورد نیاز آموزشی - کارشناسی ارشد
درخواست تصویب موضوع پایان نامه و استاد راهنما
فرم تایید اساتید راهنما(اول-دوم) جهت پیش دفاع
فرم تایید اساتید راهنما(اول و دوم) جهت دریافت مجوز دفاع
تمپلیت تدوین و نگارش پایان نامه کارشناسی ارشد
شاخص های ارزش گذاری پایان نامه های کارشناسی ارشد در روز دفاع

فرم ارزشیابی گزارش نهایی پایان نامه های کارشناسی ارشد جهت برگزاری جلسه دفاع
فرمت مصوب برای فصل بندی پایاننامه های کارشناسی ارشد دانشکده چندرسانه ای

تبریز - خیابان آزادی - میدان حکیم نظامی - دانشگاه هنر اسلامی تبریز

کد پستی : 5164736931   تلفن : 35297591-041   دورنگار :35419719-041

کلیه حقوق این سایت متعلق به دانشگاه هنر اسلامی تبریز می باشد.