آمار دانشجویان و دانش آموختگان

     مقطع کارشناسی چند رسانه ای
  مجموع 90 89 88 87 86                ورودی
وضعیت تحصیلی
 
زن مرد زن مرد زن مرد زن مرد زن مرد زن سنوات قبلی
    27 19 29 29 28 28 ــ ــ 33 ــ پذیرش
    27 16 25 17 23 21 ــ ــ 28 ــ در حال تحصیل
    ــ 3 4 12 5 7 ــ ــ 5 ــ سایر(قبولی در نیمه تمرکز-مهمانی-انصرافی-انتقالی)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       مقطع کارشناسی چند رسانه ای
  مجموع  
97
        
         96
 
95 94 93 92 91                ورودی
وضعیت تحصیلی
 
زن مرد زن مرد زن مرد زن مرد زن مرد زن مرد زن مرد زن مرد  
127 131       28 29 28 23 18 25 21 27 15 23 21 پذیرش  
123 121       26 28 25 20 18 25 19 27 14 23 19 در حال تحصیل  
                            - 2 مانی-انصرافی-انتقالی)  
 
 
 
 
 

تبریز - خیابان آزادی - میدان حکیم نظامی - دانشگاه هنر اسلامی تبریز

کد پستی : 5164736931   تلفن : 35297591-041   دورنگار :35419719-041

کلیه حقوق این سایت متعلق به دانشگاه هنر اسلامی تبریز می باشد.