آمار دانشجویان و دانش آموختگان

     مقطع کارشناسی چند رسانه ای
  مجموع 90 89 88 87 86                ورودی
وضعیت تحصیلی
 
زن مرد زن مرد زن مرد زن مرد زن مرد زن سنوات قبلی
    27 19 29 29 28 28 ــ ــ 33 ــ پذیرش
    27 16 25 17 23 21 ــ ــ 28 ــ در حال تحصیل
    ــ 3 4 12 5 7 ــ ــ 5 ــ سایر(قبولی در نیمه تمرکز-مهمانی-انصرافی-انتقالی)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       مقطع کارشناسی چند رسانه ای
  مجموع  
97
        
         96
 
95 94 93 92 91                ورودی
وضعیت تحصیلی
 
زن مرد زن مرد زن مرد زن مرد زن مرد زن مرد زن مرد زن مرد  
167 112                     27 15 23 21 پذیرش  
126 73                     27 14 23 19 در حال تحصیل  
14 25                     ــ 1 - 2 سایر(قبولی در نیمه تمرکز-مهمانی-انصرافی-انتقالی)  
 
 
 
 
 

تبریز - خیابان آزادی - میدان حکیم نظامی - دانشگاه هنر اسلامی تبریز

کد پستی : 5164736931   تلفن : 35297591-041   دورنگار :35419719-041

کلیه حقوق این سایت متعلق به دانشگاه هنر اسلامی تبریز می باشد.